Poplatky

Školné

Úhrady na školský rok 2022/2023

1, Prípravné štúdium
HO – 30 eur na polrok ( 6 eur mesačne)
TO – 20 eur na polrok ( 4 eurá mesačne)
VO – 20 eur na polrok ( 4 eurá mesačne)
LDO – 20 eur na polrok ( 4 eurá mesačne)

2, Základné štúdium
HO – 30 eur na polrok ( 6 eur mesačne)
TO – 20 eur na polrok ( 4 eurá mesačne)
VO – 20 eur na polrok ( 4 eurá mesačne)
LDO – 20 eur na polrok ( 4 eurá mesačne)

A, žiaci bez čest. vyhlásenia/navštevujú inú ZUŠ
HO – 690 eur na polrok (138 eur mesačne )

B, žiaci bez čest. vyhlásenia/navštevujú inú ZUŠ
VO – 225 eur na polrok ( 45 eur mesačne )

C, žiaci bez čest. vyhlásenia/navštevujú inú ZUŠ
TO – 225 eur na polrok ( 45 eur mesačne )

D, žiaci bez čest. vyhlásenia/navštevujú inú ZUŠ
LDO – 225 eur na polrok ( 45 eur mesačne )

Žiak, ktorý chce navštevovať dva skupinové odbory súčasne v rôznych kombináciách /VO,TO,LDO/, musí v druhom uhradiť príspevok vo výške 20 eur na polrok.

Žiak, ktorý chce navštevovať dva individuálne predmety súčasne v rôznych kombináciách, musí v druhom uhradiť príspevok vo výške 200 eur na polrok.

Žiaci, ktorí chcú navštevovať SZUŠ a sú zo sociálne znevýhodnených rodín, musia doniesť potvrdenie z úradu práce, soc. vecí a rodiny, že sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a školné im bude odpustené.

Platbu môžte uhradiť na číslo účtu: SK75 5600 0000 0020 6880 3001
Poprosíme do poznámky uviesť meno žiaka a odbor.

Príspevok do Občianskeho združenia na šk. rok 2016/2017
Hudobný odbor – 8 eur na polrok
Tanečný odbor – 20 eur na polrok
Výtvarný odbor – 10 eur na polrok
Literárno-dramatický odbor – 10 eur na polrok
Splatnosť príspevku na prvý polrok je do 30.11.2016
Splatnosť príspevku na druhý polrok je do 28.2.2017
Číslo účtu v IBAN tvare SK48 0900 0000 0050 4519 8738