škole Talentárium jedinečnej škole zábavnej škole

Talentárium

Škola v súčasnosti

Talentárium je umelecká škola, ktorá pôsobí nie len na Horehroní, ale na celom strednom Slovensku. Sídlo školy je v Polomke. Máme ale 12 elokovaných (vysunutých) pracovísk po celom strednom Slovensku. V súčasnosti má škola vyše 900 žiakov. Snažíme sa podchytiť talent dieťaťa od najútlejšieho veku, od 5 rokov, keď rodičia zaznamenajú nadanie.

Filozofia školy smeruje ku kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu, zdravej klíme na škole, kultúre vzťahov, vytváraniu priestoru pre tvorivosť, kreativitu. Na hodinách vo všetkých vyučovacích predmetoch učitelia vytvárajú pozitívnu klímu s individuálnym prístupom k žiakovi.
Zameriavame sa na všetky žánre od klasickej hudby cez ľudovú hudbu, modernú hudbu, klubovú scénu či po improvizované umenie.

Ľudové alebo tradičné umenie u nás pozostáva z histórie obcí Horehronia / ľudový tanec, ľudový spev, výuka hry na ľudových nástrojoch, ľudové výtvarné umenie – práca s hlinou, tkáčske umenie/.
Talentárium podporuje aj moderné umenie a uplatnenie sa našich žiakov v reálnom živote /multimediálne, tvorba reklamy, marketing , hoverený prejav ,…/ Kombinácia moderného a klasického umenia zaznamenáva veľké úspechy pre dieťa, ktoré má väčšie možnosti uplatnenia sa v ďalšom štúdiu a taktiež v profesnej oblasti.
Zachytávame talent aj sociálne slabších detí a hendikepovaných umelcov, ktorí majú talent ale nemajú možnosti.

Takže v Talentáriu sú im dvere otvorené. Škola Talentárium nezaostáva ani v soc. oblasti , kde podporuje históriu rómskeho umenia , korene rómskej hudby, výtvarné umenie, spevy a tance a hru na nástrojoch, čím sa upevňuje umenie a stáva sa mostom v realizácii vzťahov medzi umelcami.
Týmto spôsobom dochádza k využívaniu voľnočasových aktivít rómskej mládeže a ich sociálnemu vzrastu, kde sa odstraňujú bariéry ako kriminalita, negramotnosť, zlá hygiena a civilizačné choroby.

Talentárium

Niečo z histórie

Základná umelecká škola v Polomke pôsobila ako detašované pracovisko Základnej umeleckej školy v Brezne od školského roku 1984/85, kedy sa tu vyučoval len výtvarný a hudobný odbor. Míľnikom sa pre základnú umeleckú školu stal rok 1999, kedy sa v septembri od nového školského roka stala samostatnou školou so svojím hudobným a výtvarným odborom. Neskôr pribudol aj tanečný odbor. Škola prešla v septembri v roku 2013 do súkromného sektoru riaditeľky školy Mgr. Stanislavy Skladanej.