Poplatky

Úhrady školného na školský rok 2016/2017

1,  Prípravné štúdium    HO- 15 eur na polrok

TO-  10 eur na polrok

VO- 10 eur na polrok

LDO- 10 eur na polrok

2, Základné štúdium   HO- 20 eur na polrok

TO- 10 eur na polrok

VO- 10 eur na polrok

LDO- 10 eur na polrok

 

A, žiaci bez čest. vyhlásenia/navštevujú inú ZUŠ/  HO- 150 eur na polrok

B, žiaci bez čest. vyhlásenia /navštevujú inú ZUŠ/ VO – 75 eur na polrok

C, žiaci bez čest. vyhlásenia /navštevujú inú ZUŠ/ TO- 75 eur na polrok

D, žiaci bez čest. vyhlásenia /navštevujú inú ZUŠ/ LDO – 75 eur na polrok

 

Žiak, ktorý chce navštevovať dva skupinové odbory súčasne  v rôznych kombináciách /VO,TO,LDO/, musí v druhom uhradiť príspevok vo výške 75 eur na polrok.

Žiak, ktorý chce navštevovať dva individuálne predmety súčasne v rôznych kombináciách , musí v druhom uhradiť príspevok vo výške 150 eur na polrok.

 

Žiaci,  ktorí chcú navštevovať SZUŠ  a sú zo sociálne znevýhodnených rodín, musia doniesť potvrdenie z úradu práce ,soc. vecí a rodiny , že sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a školné im bude odpustené.

 

Platbu môžte uhradiť na číslo účtu 

SK75 5600 0000 0020 6880 3001

Poprosíme do poznámky uviesť meno žiaka a odbor. 

Príspevok do Občianskeho  združenia na šk. rok 2016/2017

Hudobný odbor                        8 eur na polrok
Tanečný odbor                       20 eur na polrok
Výtvarný odbor                      10 eur na polrok
Literárno-dramatický odbor   10 eur na polrok
Splatnosť príspevku na prvý polrok je do 30.11.2016
Splatnosť príspevku na druhý polrok je do 28.2. 2017
číslo účtu v IBAN tvare SK4809000000005045198738