O škole

Škola v súčasnosti:

V sídle školy v obci Polomka má umelecká škola dve budovy. Škole bol poskytnutý bývalý bytový dvojposchodový dom. Tieto priestory slúžia pre výučbu hudobného odboru. V budove materskej školy je umiestnený výtvarný, tanečný odbor a koncertná sála. V budúcnosti sa plánuje rekonštrukcia priestorov hlavnej budovy, kde sa bude škola realizovať ako celok. Súkromná základná umelecká škola má 12 elokovaných pracovísk, prevažne budovy základných škôl. V súčasnosti má škola 624 žiakov a 34 pedagogických zamestnancov. Celkovo škola užíva 34 tried. Spádová oblasť je Horehron a okolie Brezna a Banskej Bystrice. Škola sa prispôsobuje podmienkam rodiny aj žiakom zo sociálne slabšieho prostredia.

DSC_3543M

V súčasnosti sa škola zameriava na moderne súčasné umenie, ktoré spájame s klasickým umením. Moderne umenie je atraktívne pre dnešnú mládež, vzbudzuje v nich záujem a klasickým umením upravujeme esteticky vkus žiaka, aby sa naplnil obsah a forma umeleckého vzdelávania.   Zámer pretavujeme do tanečného, výtvarného a hudobného odboru.

DSC_0089M

V tanečnom odbore sa špecifikujeme na moderne tanečne choreografie, či už na klasickú hudbu, alebo modernú. Klasický, historický, jazzový tanec predvádzame na modernú hudbu, ktorá je blízka mládeži. Nechýba hip hop a street dance. Spolupracujeme s folklórnymi súbormi, ktoré sú aktívne či už v pôsobisku školy, alebo na jej elokovaných pracoviskách, ktoré pomáhajú dotvoriť obsah výučby o ľudové prvky tanca daného regiónu. Vedomosti môžu absolventi uplatniť v profesijnom zameraní pracovného života, či už v založení vlastnej tanečnej školy, alebo ako forma trávenia voľného času popri pracovnom živote. Absolventi umeleckej školy odchádzajú pripravení na stredné odborné školy, konzervatória, tanečné štúdia a pod.

DSC_3965M

Vo výtvarnom umení dávame dôraz na expresívne vyjadrenie duševného sveta. Dnešná mládež je viac ako inokedy vystavovaná náročnejším vplyvom okolia, ktoré ho formuje a vychováva. Škola v súčasnosti nie je len  prostriedkom výchovy a formovania, ale pre samotného žiaka aj mediátorom na vyjadrenie vlastných pocitov, túžob, myšlienok. Tak aj vo výtvarnom umení sa snažíme dať žiakom čo najväčší priestor pre sebavyjadrenie. Či už od klasickej farbičky až po expresívne maľby na veľké plátna. Prostriedkami sú rôzne výtvarné techniky od klasických až po moderné stvárnenie foriem za použitím materiálov ako je kov, hlina, drevo. Keďže naša škola pôsobí v prostredí dediny, nezabúdame na tradície našich predkov, ktoré sa snažíme oživovať a sprítomňovať dnešnej mládeži. Škola má niekoľko tkáčskych strojov na ktorých sa žiaci prácou približujú k tradičnej výrobe výrobkov každodenného života minulosti.

DSC_9955M

Čo sa týka hudobného odboru, je nevyhnutné v dnešnej dobe pristupovať k žiakom individuálne s dôrazom na jeho potreby, záujmy, zameranie. Škola využíva možnosť 30 percentnej profilácie, ktorú zameriava práve na individuálne potreby žiaka. Modernú hudbu súčasnej doby využívame ako prostriedok na pritiahnutie žiaka, jeho pozornosti na umenie a získaním jeho vôle umenie tvoriť a tým zdokonaľovať svoju osobnosť. Klasické princípy výučby pomocou tradičných osnov a plánov sú súčasťou obsahu vzdelávania a dotvárajú tak celistvosť vzdelávacieho systému hudobného odboru na škole. Potreby žiaka sú tak uspokojené cez jeho záujmy v modernom umení až po záujmy školy v tradičnom systéme. V praxi to znamená, že škola zaobstaráva notový materiál modernej hudby a tak si žiak môže zahrať svoju obľúbenú modernú skladbu, alebo pieseň ktorú predvedie na svojom obľúbenom nástroji, alebo s celou kapelou. Klasickú hudbu niekedy pretvárame moderným aranžmánom, ktorý sa osvedčil aj na verejných predstaveniach.

DSC_8938M

Niečo z histórie školy:

Základná umelecká škola v Polomke pôsobila ako detašované pracovisko Základnej umeleckej školy v Brezne od školského roku 1984/85, kedy sa tu vyučoval len výtvarný a hudobný odbor. Míľnikom sa pre základnú umeleckú školu stal rok 1999, kedy sa v septembri od nového školského roka  stala samostatnou školou so svojím hudobným a výtvarným odborom. Neskôr pribudol aj tanečný odbor. Škola prešla v septembri v roku 2013 do súkromného sektoru riaditeľky školy Mgr. Stanislavy Skladanej.

DSC_3732M
DSC_8887M